Sprawdź ile warta jest Twoja wyobraźnia!

Konkurs „Sprawdź ile warta jest Twoja wyobraźnia” zakończony.

Po szczegółowej analizie wszystkich zgłoszeń, Komisja Konkursowa zadecydowała, że żadna z nadesłanych prac nie spełnia założeń konkursu w sposób dostateczny i w związku z tym zwycięzca nie zostanie wyłoniony.*

Doceniając podjęty przez Państwa wysiłek, Organizator zadecydował, że wszyscy uczestnicy, którzy przesłali na Konkurs swoją pracę, otrzymają nagrodę pocieszenia. O szczegółach będziemy informować indywidualnie.

*Zgodnie z §2 i §4 Regulaminu Konkursu.

 

 

Wymyśl scenariusz krótkiego filmu reklamującego nasze statywy i zgarnij jedną z atrakcyjnych nagród:


Egzotyczna wycieczka iPad2 z akcesoriami Aparat Olympus PEN

 

Film powinien reklamować statywy naramienne firmy Foton, eksponując formą bądź treścią jedną z następujących cech:

 

 • stabilność,
 • komfort,
 • ergonomia,
 • jakość wykonania,
 • wszechstronność,
 • swoboda,
 • mobilność,
 • przystępność.

 

Gotowe pomysły należy przesyłać w terminie do dnia 18 lipca 2011 roku.
Komisja konkursowa wytypuje zwycięzcę, którego scenariusz  zostanie wykorzystany do realizacji filmu.
Szczególnie wysoko oceniane będą projekty zawierające:

 

 • oryginalny pomysł,
 • zaskakującą/zapadającą w głowie puentę,
 • humor,
 • wielokulturowy przekaz,
 • niskobudżetową realizację,
 • kompleksowość zgłoszenia (np. tekst wsparty materiałami dodatkowymi, prezentacjami, itp.).

 

Długość trwania gotowego filmu nie powinna przekraczać 3 minut.
Jeśli zdecydujemy się zrealizować więcej niż jeden pomysł, przewidujemy możliwość ufundowania dodatkowych nagród!

 

Wszelkie pytania odnośnie przebiegu i warunków konkursu, również prosimy kierować na adres: scenariusz@foton.kalisz.pl.

 

Szczegóły konkursu opisane w  Regulaminie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „Sprawdź ile warta jest Twoja wyobraźnia

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Sprawdź ile warta jest Twoja wyobraźnia” (dalej „Konkurs”) jest firma FOTON z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Częstochowskiej 77.

2. Zwycięzca Konkursu będzie miał  do wyboru jedną z trzech proponowanych przez Organizatora nagród:

- aparat Olympus E-PL2 z obiektywem ED 14-150mm 1:4.0-5.6 oraz filtrem polaryzacyjnym Marumi DHG;
- tablet iPad2 64GB Wi-Fi+3G wraz z kompletem akcesoriów zawierającym: Smart Cover, HDMI Adapter i Camera Connection Kit;
- wycieczkę o wartości do 4 000,- PLN; miejsce i termin do wyboru przez zwycięzcę, z zastrzeżeniem zrealizowania nagrody do końca roku 2011-ego.

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie,  jego przebiegu,   nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin").

4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja konkursowa wytypuje zwycięzcę konkursu po szczegółowej analizie nadesłanych prac, w terminie do 25 lipca 2011 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, listownie lub przez telefon. Ponadto wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.foton.kalisz.pl oraz  profilu firmowym Facebook.

 

§2. Cel konkursu, temat i forma scenariusza

1. Celem konkursu jest wybór scenariusza do krótkometrażowego filmu reklamowego. Zrealizowany projekt będzie wykorzystywany w tzw. marketingu wirusowym (rodzaj działań marketingowych, polegający na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy i jej produktów). Ma  to na celu budowanie świadomości marki oraz pożądanie skojarzeń z nazwą i logo firmy Foton. Głównym  nośnikiem przekazu będzie internet, a w szczególności platforma typu Youtube i podobne.
Temat scenariusza musi nawiązywać do grupy produktów wytwarzanych przez Organizatora tj. statywów naramiennych do kamer wideo. Prezentacja powinna eksponować co najmniej jedną z poniżej wymienionych cech wyrobów:  użyteczność, jakość, trwałość, uniwersalność, stabilność ujęć, innowacyjność, powszechność stosowania, komfort i swoboda użytkowania, unikatowość lub inne walory tej grupy produktowej.

Wysoko oceniane będą scenariusze charakteryzujące się:

wyjątkowo oryginalnym pomysłem o pozytywnym odbiorze, zaskakujące, zapadające w pamięci refleksyjną puentą, humorem, groteską, intrygującą metaforą, których potencjalnym efektem będzie inspiracja do  podzielenia się odbiorców filmu z innymi użytkownikami internetu.

Gatunek prezentacji nie jest określony i może mieć  dowolną formę (sensacja, komiks, komedia, groteska, thriller, wizualizacja multimedialna, wideoklip lub inne).

Przewidywany czas klipu nie może przekraczać 3 minut bez dolnej granicy czasowej.

Przesłany scenariusz może mieć formę prostego, amatorskiego szkicu fabuły, lecz musi dostatecznie szczegółowo
opisywać jej realizacje.
Powinien on określać takie ewentualne składniki jak: miejsce i czas akcji, chronologię zdarzeń, przewidywaną technikę, opis akcji, postaci, wykorzystywane dźwięki, podkłady muzyczne, sample akustyczne, teksty dialogów, napisy oraz inne elementy niezbędne do jego prawidłowego zrealizowania.

Przedstawiony materiał może mieć formę tekstu, komiksu, prezentacji multimedialnej, grafiki, animacji lub innej. Może również zawierać jednocześnie wiele z wymienionych powyżej form.

Wszelkie pytania odnośnie przebiegu i warunków konkursu prosimy kierować na adres: scenariusz@foton.kalisz.pl

Organizator zakłada budżet niezbędny do realizacji zwycięskiego projektu w przedziale od kilku do kilkunastu tyś zł.
Jednocześnie firma Foton poszukuje firm chętnych zrealizować nagrodzony scenariusz. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: scenariusz@foton.kalisz.pl
lub w innej formie. Mile widziany krótki opis zgłaszanej firmy lub portfolio przedstawiające doświadczenia w dziedzinie realizacji i montażu podobnych spotów reklamowych.

2. Scenariusz powinien  być przesłany do dnia 18 lipca 2011 roku, w dowolnej formie - cyfrowej na adres poczty elektronicznej: scenariusz@foton.kalisz.pl, listownej, kurierem, osobiście w siedzibie firmy lub innej.

 

§3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest do wyboru : 1) aparat Olympus E-PL2 z obiektywem ED 14-150mm 1:4.0-5.6 oraz filtrem polaryzacyjnym Marumi DHG lub   2) tablet iPad2 64GB Wi-Fi+3G wraz z kompletem akcesoriów zawierającym Smart Cover, HDMI Adapter i Camera Connection Kit  lub  3) wycieczka o wartości do 4 000,- PLN (miejsce i termin do wyboru, z zastrzeżeniem zrealizowania wycieczki do końca roku 2011-ego) .

2. Nie jest możliwe bezpośrednie odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody na inną nie przewidzianą w Regulaminie  lub  wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania jej innemu Uczestnikowi, którego wskaże Komisja.

3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą telefonicznie lub w innej formie i ustali sposób przekazania nagrody i oświadczenia dokumentującej jej otrzymania.

 

§4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b) dokonają zgłoszenia do Konkursu poprzez przesłanie Scenariusza do dnia 18 lipca 2011 roku (decyduje data dotarcia
materiałów do siedziby organizatora).
c) Do Scenariusza dołączą dane teleadresowe autora zawierające dokładny adres, aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej e-mail.
d) prześlą w dowolnej formie druk zgody oświadczenia o znajomości regulaminu Konkursu i jego akceptacji, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o wyłącznych prawach autorskich przesłanego Scenariusza.
(gotowy druk oświadczeń znajduje się na końcu Regulaminu Konkursu)

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy FOTON z siedzibą w Kaliszu, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zgłoszenia w razie uzyskania wiarygodnej informacji, że jest ono sprzeczne z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami a w szczególności narusza prawa osób trzecich. Uczestnikowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zgłoszeń, bądź w sytuacji nadsyłanych zgłoszeń, które nie spełniają dostatecznie warunków opisanych w §2.

 

§5. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  terminowość doręczeń przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej), listów tradycyjnej poczty, wiadomości i przesyłek kierowanych  przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których przesyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na  oświadczeniu o wyłącznym autorstwie przesłanego Scenariusza. Oświadczenie będzie podlegało rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233. Kodeksu Karnego.

 

§6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.foton.kalisz.pl oraz w siedzibie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na stronie internetowej pod adresem www.foton.kalisz.pl.

3. Organizator nie przewiduje odsyłania zgłoszonych  materiałów na Konkurs. Organizator przewiduje możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest firma FOTON z siedzibą w Kaliszu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prośba o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres e-mail: administrator@foton.kalisz.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.

5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne za uczestnictwo w Konkursie.

6. Każdy z Uczestników  przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

7. Zgłoszenia nie zawierające treści oświadczenia o znajomości regulaminu Konkursu i jego akceptacji, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o wyłącznych prawach autorskich przesłanego Scenariusza nie będą brały udziału w Konkursie.

 

Poniżej znajdują się gotowe pliki oświadczeń:

Oświadczenie PDF

Oświadczenie DOC

 

Podpisano:
Organizator Konkursu
Małgorzata Górska
właściciel firmy Foton w Kaliszu

 • Newsletter

 • Mamy 119 nowości!

  prev
  • Album okoliczności…
   Album okoliczności…
   Niepowtarzalny album LUXURY WOOD - zawierający 50 kart i ozd…
   more
  • Obwoluta DVD
   Obwoluta DVD
   Obwoluta do etui DVD z napisem Nasz Ślub, przeznaczona do pu…
   more
  • Wózek Kingjoy z wb…
   Wózek Kingjoy z wb…
   Kompaktowy wózek wideo z wbudowanym napędem do kamer i apara…
   more
  • Pendrive Prestige…
   Pendrive Prestige…
   Okolicznościowy pendrive 128 GB, ozdobiony napisem Pamiątka…
   more
  • Nasz Ślub
   Nasz Ślub
   DVD+R Dual Layer 8.5GB z nadrukiem okolicznościowym Nasz Ślu…
   more
  more

  Mamy 20 promocji!

  prev
  • Statyw fotograficz…
   Statyw fotograficz…
   Lekki i wytrzymały statyw fotograficzny SKF3340.
   more
  • Pamiątka Pierwszej…
   Pamiątka Pierwszej…
   Kopiowanie gratis! DVD-R z nadrukiem okolicznościowym Pamiąt…
   more
  • Pamiątka Pierwszej…
   Pamiątka Pierwszej…
   Kopiowanie gratis! DVD-R z nadrukiem okolicznościowym Pamiąt…
   more
  • Ładowarka AA/AAA
   Ładowarka AA/AAA
   Ładowarka Toshiba TNHC-VE z 4 akumulatorkami R6/AA 1950 mAh.
   more
  • Zestaw czyszczący
   Zestaw czyszczący
   Kompleksowy zestaw do czyszczenia optyki RONOL 10030.
   more
  more

  Aktualności

  prev
  • Grawerowanie laserem
   Grawerowanie laserem
   Usługa grawerowania podkreśla wyjątkowy charakter produktów…
   more
  • Wesołych Świąt!
   Wesołych Świąt!
   W nadchodzących dwunastu miesiącach spodziewamy się wielu ek…
   more
  • Solidny Kupiec
   Solidny Kupiec
   SOLIDNY KUPIEC to elitarny program, który jest systemem wery…
   more
  • Wesołych Świąt!
   Wesołych Świąt!
   W nadchodzących dwunastu miesiącach spodziewamy się wielu ek…
   more
  • BEiKS Roadshow…
   BEiKS Roadshow…
     Kraków07.06.2016Wrocław08.06.2016 Poznań09.06.2016W…
   more
  • Nowości na Komunie…
   Nowości na Komunie…
   Będzie on dostępny na całej gamie produktów, obejmującej: p…
   more
  • Zapraszamy na Targi…
   Zapraszamy na Targi…
   Aby uzyskać darmową wejściówkę, należy wypełnić prosty FORMU…
   more
  • Wesołych Świąt!
   Wesołych Świąt!
   W nadchodzących dwunastu miesiącach spodziewamy się wielu ek…
   more
  • BEiKS Roadshow…
   BEiKS Roadshow…
   Po raz dziesiąty będziemy mogli spotkać się na terenie ośmiu…
   more
  • Zakupy na raty
   Zakupy na raty
   Płatność ratalna jest dostępna zarówno na miejscu - w sklepi…
   more
  • Lato w pełni -…
   Lato w pełni -…
     Jednym z rozwiązań jest wybranie optymalnej pory dnia i pr…
   more
  • Targi FVF 2015…
   Targi FVF 2015…
   Oczywiście najważniejszym wydarzeniem tegorocznej imprezy by…
   more
  • Zapraszamy na Targi…
   Zapraszamy na Targi…
     Jeśli jeszcze nie zamówiłeś darmowej wejściówki, to wyślij…
   more
  • Promocje 09-01-2015
   Promocje 09-01-2015
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. p…
   more
  • 24, 27 i 31 grudnia…
   24, 27 i 31 grudnia…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Bilety do kina
   Bilety do kina
   Voucher uprawnia do skorzystania z oferty ponad 175 kin siec…
   more
  • Zima w studiu
   Zima w studiu
   Każdy klient który zdecyduje się na zakup objętej promocją l…
   more
  • Promocje 24-11-2014
   Promocje 24-11-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. g…
   more
  • 22 listopada zamknięte!
   22 listopada zamknięte!
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Inwentaryzacja…
   Inwentaryzacja…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Promocje 24-10-2014
   Promocje 24-10-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. t…
   more
  • Photokina 2014…
   Photokina 2014…
   Największe branżowe targi na świecie odbywają się co dwa lat…
   more
  • Twierdza Modlin…
   Twierdza Modlin…
   Impreza połączona ze Zlotem Czytelników DFV i VideoDSLR.pl o…
   more
  • Photokina 2014
   Photokina 2014
   My też tam będziemy prezentować nasze produkty, pokażemy też…
   more
  • Promocje 28-07-2014
   Promocje 28-07-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. f…
   more
  • Promocje 04-07-2014
   Promocje 04-07-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. a…
   more
  • Promocje 06-06-2014
   Promocje 06-06-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą fantasty…
   more
  • Promocje 08-05-2014
   Promocje 08-05-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. k…
   more
  • Relacja wideo z…
   Relacja wideo z…
   Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia. Zap…
   more
  • Nieczynne w Wielką…
   Nieczynne w Wielką…
   Sklep internetowy będzie funkcjonował bez zmian. Zamówienia…
   more
  • Targi FVF w Łodzi…
   Targi FVF w Łodzi…
   Spędziliśmy z Wami w Łodzi trzy fantastyczne dni, w trakcie…
   more
  • Zaproszenia na…
   Zaproszenia na…
     Oczywiście mamy nadzieję, że spotkacie się tam z Nami. Że…
   more
  • Promocje 14-02-2014
   Promocje 14-02-2014
   Pełną listę promocji znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Warsztaty filmowania…
   Warsztaty filmowania…
   Poniżej przedstawiamy parę zdjęć z tego wydarzenia. Pełną ga…
   more
  • Krypton w VideoAktiv
   Krypton w VideoAktiv
   Nasz statyw otrzymał bardzo dobre noty oraz etykietę: Poleca…
   more
  • Nowości 31-01-2014
   Nowości 31-01-2014
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ. Zachęcamy równ…
   more
  • Promocje 07-01-2014
   Promocje 07-01-2014
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • W wigilię zamknięte
   W wigilię zamknięte
   Zamówienia złożone przez internet będą wysyłane 27 i 30 grud…
   more
  • Nowości 12-12-2013
   Nowości 12-12-2013
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ. Zachęcamy równ…
   more
  • Czas na świąteczne…
   Czas na świąteczne…
   Dlatego przygotowaliśmy dla Was masę atrakcyjnych prezentów…
   more
  • Promocje 22-11-2013
   Promocje 22-11-2013
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • 16 listopada zamknięte
   16 listopada zamknięte
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Promocje 28-10-2013
   Promocje 28-10-2013
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. m…
   more
  • BEiKS Roadshow…
   BEiKS Roadshow…
     Najnowsze produkty Foton Accessories będą prezentowane w 1…
   more
  • Promocje 11-10-2013
   Promocje 11-10-2013
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. d…
   more
  • Nowości 30-09-2013
   Nowości 30-09-2013
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ. Zachęcamy równ…
   more
  • Promocje 27-09-2013
   Promocje 27-09-2013
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Mamy dla Was nowe…
   Mamy dla Was nowe…
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Nowości w ofercie
   Nowości w ofercie
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Nowe produkty w…
   Nowe produkty w…
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Rozstrzygnięcie…
   Rozstrzygnięcie…
   Jury konkursowe miało naprawdę trudne zadanie wyłonienia fin…
   more
  • Konkurs fotograficzny…
   Konkurs fotograficzny…
   Konkurs ma charakter otwarty, a jego celem jest promowanie p…
   more
  • Dziękujemy Wam…
   Dziękujemy Wam…
     W ostatni piątek - 19 kwietnia, odebraliśmy 100 000-ne za…
   more
  • Odliczanie trwa...
   Odliczanie trwa...
     Drodzy Klienci!Mamy niewątpliwą przyjemność poinformować…
   more
  • XVI Targi FVF -…
   XVI Targi FVF -…
   W tym roku zaprezentowaliśmy największe stoisko w historii,…
   more
  • Zaproszenia na…
   Zaproszenia na…
     Czas nieubłaganie pędzi do przodu, Międzynarodowe Targi Fi…
   more
  • W wigilię sklep…
   W wigilię sklep…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane od 27 gru…
   more
  • Inwentaryzacja…
   Inwentaryzacja…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Photokina 2012…
   Photokina 2012…
   Pośród wielu przygotowanych przez nas atrakcji wyróżniały si…
   more
  • Photokina 2012
   Photokina 2012
   Międzynarodowe targi branży wizualnej Photokina są największ…
   more
  • Otwieramy dział…
   Otwieramy dział…
   Szczególnie polecamy następujące pozycje:           Zachęc…
   more
  • XV Targi FVF -…
   XV Targi FVF -…
     Jubileuszowa, piętnasta edycja Targów FVF upłynęła nam pod…
   more
  • Zaproszenia na…
   Zaproszenia na…
       Czas pędzi do przodu, Międzynarodowe Targi Film Video F…
   more
  • Nawet 70% taniej…
   Nawet 70% taniej…
   Na jeden dzień skreślamy ceny WSZYSTKICH produktów z naszej…
   more
  • Roadshow 2011 -…
   Roadshow 2011 -…
     Motywem przewodnim Roadshow 2011 były kamery z wymienną op…
   more
  • Roadshow 2011 w…
   Roadshow 2011 w…
     VI BEiKS RoadShow - Program prezentacji: 9.30 - 10.00 - Re…
   more
  • S957 Neon w prasie!
   S957 Neon w prasie!
     Digital Foto Video 8/2011  
   more
  • Dziękujemy!
   Dziękujemy!
     Z przyjemnością informujemy, że spośród wszystkich uczestn…
   more
  • Sprawdź ile warta…
   Sprawdź ile warta…
       Wymyśl scenariusz krótkiego filmu reklamującego nasze st…
   more
  • Czy warto zaprenumerować…
   Czy warto zaprenumerować…
     W newsletterach informujemy naszych klientów o: darmowych…
   more
  • XIV Targi FVF -…
   XIV Targi FVF -…
   Tegoroczna edycja, największych branżowych targów w Polsce –…
   more
  • Wyprawa po skarb…
   Wyprawa po skarb…
     Każdy może wziąć udział w obu częściach naszego konkursu.…
   more
  • XIV Targi Film…
   XIV Targi Film…
     Do niewątpliwych atrakcji Targów FVF należą liczne wystawy…
   more
  • Roadshow 2010 -…
   Roadshow 2010 -…
     Firma Foton Video Accessories przedstawiła najnowszy model…
   more
  • RoadShow 2010
   RoadShow 2010
   Zgłoszenia przyjmujemy mailowo, pod adresem: foton@foton.kal…
   more
  • Photokina 2010…
   Photokina 2010…
   Udział w tak dużej imprezie był dla nas z pewnością pouczają…
   more
  • Foton na Facebooku
   Foton na Facebooku
   Facebook ma już prawie 500 milionów użytkowników, co czyni z…
   more
  • FOTON na Photokina…
   FOTON na Photokina…
   Photokina to największe targi branży Foto i Video na świeci…
   more
  • Targi w Łodzi -…
   Targi w Łodzi -…
   Zapraszamy do zapoznania się z naszą fotorelacją. Zespół F…
   more
  • Nowa Strona
   Nowa Strona
     Prezentowana strona została zbudowana całkowicie od podsta…
   more
  more